февруари 27, 2024

78 лични асистенти подписаха трудовите си договори в Свищов

0

Днес в зала 1 на Община Свищов 78 лични асистенти подписаха трудовите си договори за включване в механизма лична помощ на хора с увреждания.

Законът за лична помощ влезе в сила от 01.01.2019 г., а предоставянето и финансирането реално стартира от 01.09.2019 г.
Сключено е тристранно споразумение между НОИ, АСП и Община Свищов за сътрудничество в процеса на осигуряване на обмен на информация, финансиране предоставянето на лична помощ.
В Община Свищов са подадени 78 заявления от ползватели на лична помощ, които съгласно закона са:
1. Хора с право на чужда помощ с определени  90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. Деца с право на чужда помощ с определени  50 и над 50 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. Деца без право на чужда помощ с определени  90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
– Ползвателите подават заявление в Дирекция за  социално подпомагане /ДСП/ Свищов за изготвяне на оценка на потребностите.


– ДСП изготвя оценка и дава направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
– Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично или чрез упълномощено от него лице заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ до Кмета на Общината, заедно с Направлението издадено от ДСП.
– В заявлението,  заявителят/човекът с увреждане/ изрично и безусловно дава съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда по бюджета на общината. В случай, че заявителят не даде съгласие заявлението не се разглежда.
– За асистенти могат да кандидатстват лица, които не са поставени под запрещение; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са им налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие.
– Асистентите подават заявление до кмета на Общината, автобиография, копие от трудов договор, ако лицето работи, копие от документ удостоверяващ преминат курс на обучение.
– За асистенти могат да кандидатстват лица, наети по трудов договор при друг работодател при съобразяване изискванията на Кодекса на труда, както и лица, придобили право на пенсия.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *