Напредва процедурата за изграждане на Експозиционния център във Велико Търново

0

В напреднал стадий е процедурата по съгласуване на идейния проект за изграждането на Експозиционен център във Велико Търново, съобщиха от екипа, работещ по проекта. Сградата, заедно с прилежащата й инфраструктура и заобикаляща среда, ще постави реалното създаване на новия градски център на старопрестолния град, който ще се оформя върху терените на старото военно училище. Към настоящия момент е издадена Виза за проектиране, която е отнесена за съгласуване в Министерството на културата.

Успешният международен архитектурен конкурс

Новият градски център на Велико Търново бе обект на голям международен архитектурен конкурс, съчетаващ идеен проект за първата сграда – Експозиционен център, както и градоустройствена концепция за цялата територия на Старото военно училище. Конкурсът бе проведен в периода април – юли 2018 г. Срещу решението на Кмета на Община Велико Търново за класиране на участниците бяха подадени жалби от двама участници, отнесени до Комисията за защита на конкуренцията. През декември 2018 година КЗК се произнесе, че ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите, което бе потвърдено и от Върховния административен съд през април 2019 г. С окончателното решение на магистратите процедурата по организиране, провеждане и избиране на победител в Международния архитектурен конкурс за Нов градски център на Велико Търново се счита за окончателно успешно приключила. Изплатени са и наградите на първите осем премирани проекта.

Съгласуването е цялостна и последователна процедура от действия

Фазата на строителството е предшествана от цялостна и последователна процедура от действия и тяхното съгласуване с различни институции. Преди самото стартиране на директното договаряне за изработване на инвестиционен проект и след приключване на съдебните дела, свързани с конкурса, Община Велико Търново продължи започната процедура по изготвяне на подробен устройствен план и план за регулация и застрояване за проектния имот /ИПУП – ПРЗ/.
Министерство на културата съгласува техническото задание за ИПУП – ПРЗ с изисквания на следващия етап към документацията да бъде разработен Работен устройствен план /РУП/ в обхвата на проектния имот и съседните на него. Условие бе да се представи актуална фотодокументация и фотомонтажи илюстриращи проектното решение на бъдещата сграда и заобикалящата я среда. Цялостната документация бе окомплектована и изпратена по надлежния ред до НИНКН към МК. На базата на представените графични и текстови материали Министерство на културата съгласува проекта.
Последващите действия на Община Велико Търново – преписката бе разгледана и приета на Експертен съвет за устройство на територията и одобрена със Заповед от Кмета на Община Велико Търново. След влизането й в сила бе издадена виза за проектиране, на която предстои съгласуване от Министерството на културата. Всяка една от описаните дейности е последваща процедура на предната и е в съответствие със Закона за устройство на територията. Тези процедури няма как да се случват паралелно, а имат определена последователност. След приключването им предстои процедура по директно договаряне за изработване на инвестиционен проект със спечелилия първо място – архитект Клаудио Нарди. При договаряне ще бъде сключен договор с победителя. Ако обаче не бъде постигната договорка между страните, ще се пристъпи към избиране на друг изпълнител за изработване на инвестиционния проект или инженеринг. Всичко това е съобразно Закона за обществените поръчки.
Едновременно с това бяха разработени и подробни технически изисквания за последващата фаза на проектиране на сградата и стартираха процедури за изместване на съществуващи кабелни трасета на място и изработване на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване необходимо преди стартирането на строителството.
Паралелно Община Велико Търново провежда процедура по кандидатстване за финансиране с идейния проект от проведения Международен архитектурен конкурс.
След като бъде сключен договор за финансиране на база идейния проект по оперативната програма, срокът за изпълнение е 36 месеца.

Експозиционният център е част от проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“, който е част от одобрената със споразумение с МРРБ Инвестиционна програма на Община Велико Търново по Приоритетна Ос 1 на оперативната програма. Прогнозната стойност на безвъзмездната финансова подкрепа е малко над 7 милиона лева.
За първи път в настоящия планов период общините следва да изпълняват проекти с комбинирано финансиране – БФП и финансов инструмент. За целта от началото на 2019 год. започнаха работа финансовите посредници, които ще осигуряват част от финансовия ресурс, необходим за дадената инвестиция. Към момента община Велико Търново разработва бизнес плана на горецитирания проект, който план ще е предмет на цялостна оценка от страна на финансовия посредник. На базата на това се очаква конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта. След представяне на бизнес плана, финансовият посредник изготвя становище относно структурата на финансирането на проекта и необходимия размер на БФП. След приключване на оценката от страна на финансовия посредник, общината предприема действия по подаване на проектното предложение за оценка от страна на Управляващия орган на ОПРР.
– изплатени ли са наградите на победителите в конкурса

Община Велико Търново и екипът, работещ по проекта, правят всичко възможно за оптимизиране и съкращаване на сроковете на процедурите, които трябва да бъдат преминати. Всички искаме да стигнем по-бързо до момента, в който ще започне строителството на сградата. Това зависи и от момента на сключване на договора за финансиране, посочват от екипа.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *