22, 8 млн. лв. е бюджетът за 2020 г. на Община Павликени

 

22 801 100 лева е бюджетът за 2020 г. на Община Павликени. Предложението на кмета беше прието на извънредна сесия на Общински съвет Павликени.

Инвестиционната програма на Общината е в размер 11 792 402 лева. Запазват се размерите на всички местни данъци и такси, включително на такса за битови отпадъци, на нивото от 2019 г.

„Бюджет 2020 на Община Павликени последователно прилага визията за управлението на нашата община, която защитих пред нашите съграждани, разписана е в управленската ми програма и следва всички приоритети, които гарантирах пред жителите на Община Павликени“, подчерта в словото си кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов.

Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер 12 099 462 лв. От местни данъци и такси Общината планира за събере 5 238 285 лв. Средствата за зимно поддържане и снегопочистване са 168 500 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 811 500 лв.

За функция „Образование“ общият размер на планираните разходи е 8 873 111 лв. Общо за функция „Здравеопазване“ са планирани 698 307 лв. Предвидени са 44 800 лв. от местни приходи за издръжка на детската ясла, която посещават 80 деца, разделени в пет групи. За функцията “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани 2 220 382 лв. За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ са планирани 3 281 318 лв. Предвидени са разходи за водоснабдяване и канализация, улично осветление, ремонт на улична мрежа, озеленяване, чистота, местни и граждански инициативи, снегопочистване, безопасност на движението и др. – изцяло местна дейност. За „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са заделени 3 339 146 лв. Културният календар за 2020 г. е обезпечен с 88 050 лева, а за спортни събития се отделят 17 900 лева. За финансиране на спортните клубове са предвидени 161 000 лева.

За Функция „Икономически дейности и услуги“ са планирани 922 359 лв. в т. ч. от преходен остатък са 254 336 лв. – за зимно поддържане и снегопочистване. За текущ ремонт на общинската пътна мрежа са предвидени 80 000 лв.

През 2020 г. Община Павликени предвижда да започне предоставянето на еднократна помощ за новородени второ и трето дете в семейства с постоянен адрес на територията на общината. За целта са предвидени 10 000 лв., които ще се предоставят след приемане на правила от Общинския съвет. Предстои публикуването на наредбата за обществено обсъждане.

Предстои създаването на Общински инспекторат, който ще заработи през пролетта. Той започва дейност с двама служители с предоставени права за текущ и последващ контрол по наредбите на общината, съставяне на актове и др. права и задължения. Предвидените средства за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка на инспектората са в размер на 37 000 лв.

За първи път в проекта на бюджета се предлага субсидията за финансиране на спортните клубове в общ размер. Разпределението на средствата между клубовете ще се извърши след представянето на съответните документи, които изисква Законът за физическото възпитание и спорта. Предвиждат се нови правила за финансиране на спортните клубове, които също ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Проектът за разпределение на средствата ще бъде разгледан в Общинския съвет.

Добрият опитът от последните години с общинските програми „Ин витро“, „Местни инициативи“ и „Граждански инициативи“ ще бъде продължен и през 2020 г.

Сред капиталовите проекти най-голям е проектът за реконструкция, саниране и газификация на НЧ „Братство“ – Павликени – 1 550 928 лв.  Със 715 000 лева ще се работи по проекта за ефективно управление при извънредни ситуации по реките Михалска и Ломя, който е съвместен с румънския регион Калараш. 337 000 лева са предвидени за подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпената станция на р. Росица към с. Вишовград. Предвидено е закупуване на земя за разширение на зоопарка на стойност 48 060 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!