Община Елена реализира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Община Елена реализира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, съобщиха от администрацията.

Целевите групи, попадащи в изпълнението на Националната програма са:

 
1. Лица нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
2. Лица нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.
Потребителите, желаещи да бъдат включени в програмата, трябва да отговарят на следните условия:
– Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
– Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
– Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
– Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлениетодекларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
– Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
– Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
– Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
– Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60 кратния размер на ГМД;
– Да не са включени в механизма лична помощ;
– Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в сградата на Община Елена, с адрес: гр. Елена, ул. „Ил. Макриополски“ № 24, стая 317 от 26.02.2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!