1 440 дела са гледани през миналата година в Административния съд във Велико Търново

 

Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд във Велико Търново се проведе в новата сграда на ул. „Иван Вазов“ № 1. Председателят Георги Чемширов в резюме подчерта акцентите от доклада пред магистратите от съда и официалните гости от Върховния административен съд на Република България.

Въпреки мащабните законодателни изменения, натовареността на Административен съд не е намаляла през 2019 г., като при измерване тежестта на делата е налице запазване на броя на тези с висока фактическа и правна сложност. През отчетния период са постъпили общо 1 138 дела, общо разгледаните са 1 440, а в рамките на годината са приключили 1 247 броя.

Според разгледаните дела реалната натовареност на един съдия е 13,58 дела месечно. Тенденция на увеличаване бележат делата, образувани по оспорване на актове по ЗУСЕСИФ и по жалби срещу актове за налагане на принудителни административни мерки. Относително постоянен е броят на производствата, образувани по оспорване на подзаконови нормативни актове, издавани от общинските съвети. Устойчива е тенденцията по отношение на броя на делата, образувани по искове по ЗОДОВ. Традиционно най-висок брой са делата по ДОПК.

Отличителен белег за отчетния период е провеждането на местните избори в страната през 2019 г. и съответно наличието на производства, свързани с обжалване актове на общинските избирателни комисии, които според измененията на Изборния кодекс вече са подсъдни на административните съдилища по места. Относно качеството на постановените актове беше посочено, че са обжалвани 354 съдебни акта, като потвърдените са 244, изцяло отменените – 86, а частично отменени/изменени – 40. Избягването на познатата от предходни периоди свръхнатовареност е преодоляна благодарение на своевременното командироване на съдии от районните съдилища в Горна Оряховица и Павликени. Във фаза на приключване и окончателно разрешаване е сградният проблем на съда.

През 2019 г. строителните дейности приключиха, новата сграда е готова и предстои фактическото преместване, което е планирано за настоящата  година. Това обуславя необходимост от увеличаване на щата на съдебните служители с една бройка за длъжност „Чистач” и една – за длъжност „Работник, поддръжка сгради”. Поради липсата на възможност за разкриване на нови работни места при сегашните условия на труд незаета остава разкритата нова щатна бройка за служител „Връзки с обществеността“. В края на отчетния период броят на магистратите е девет.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!