Ето образци на декларации от работодател и лични за пропусквателните пунктове

0

От тази нощ влезе в сила заповедта на здравния министър,  с която се ограничават влизанията и излизанията от областните градове във връзка с мерките против пандемията от коронавирус. Пътуванията могат да бъдат само във връзка с трудова заетост на съответното място, сериозен здравословен проблем или друга неотложна причина. Пред проверяващите трябва да се представи декларация от работодател или лично попълнена.

В интернет пространството вече има образци на въпросните декларации, които да бъдат от полза на гражданите и работодателите.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

/във вр. със Заповед No. РД-01-143/20.03.2020 г./

 

Изх. No. …………………………. 2020 г.

 

Долуподписаният …………………………………………………………..,  с ЕГН ………………….,  лична карта № …………………., издадена на ………………… г. от ……………………, в качеството си на законен представител на “……………………………” ………., ЕИК …………………, наричано по-долу за краткост „РАБОТОДАТЕЛ

 

издавам настоящата служебна бележка в уверение на това, че

 

служителят/работникът …………………………………………………………..,  с ЕГН ………………….,  лична карта № …………………., издадена на ………………… г. от ……………………, с настоящ адрес в област ……………………………, община …………………… гр. ………………….., ПК …………, кв. …………………………,  ул. ………………….. No. …….., вх. …………., ет. ……, ап. ……..

 

има действащ трудов договор с РАБОТОДАТЕЛЯ и изпълнява следната длъжност: …………………………………..

 

Документът се издава, за да удостовери необходимостта от придвижване на лицето до работното му място в гр./с.област ……………………………, община …………………… гр. ………………….., ПК …………, кв. …………………………,  ул. ………………….. No. …….., вх. …………., ет. ……, ап. …….. и обратно – до настоящия му адрес.
 

Пътуването на служителя представлява неотложно пътуване и/или е обусловено от потребност от трудово естество.

 Да послужи пред: всички държавни и общински органи, вкл. МВР.

Телефон за връзка с РАБОТОДАТЕЛЯ: …………………………………

 

Дата: ___________ г.

 

 ПОДПИС:  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 Аз, ……………………………………………………………, с ЕГН …………………………………,  лична карта № ………………., изд. на ……………. г. от МВР – …………….

 

Декларирам, че се придвижвам от дома си, находящ се в

 

област ……………………………, община …………………… гр. ………………….., ПК …………, кв. …………………………,  ул. ………………….. No. …….., вх. …………., ет. ……, ап. ……..
 

до работното си място в  …………………………………… (име на предприятие/учреждение), находящо се на следния адрес:

 

област ……………………………, община …………………… гр. ………………….., ПК …………, кв. …………………………,  ул. ………………….. No. …….., вх. …………., ет. ……, ап. ……..
 

и обратно с цел:

 

 ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ДЛЪЖНОСТ ……………………………………………………..

 

 Към настоящия момент не изпитвам нито един от публично оповестените симптоми на коронавирус COVID-19 
 

Дата: ___________ г.

 

ДЕКЛАРАТОР:  

 

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *