Приемът по магистърски програми във ВТУ ще протече на три етапа от 22 юни до 25 септември

0
Приемът по магистърски програми във Великотърновския университет и тази учебна година ще продължи добрата практика и ще се осъществи от 22 юни до 25 септември 2020 г., като ще протече в три етапа.
 Първият е от 22 юни до 10 юли, като документи ще се приемат в университета и бюрата за прием на документи, както и онлайн;
Вторият е от 13 юли до 28 август, като документи ще се приемат в университета и онлайн;
Третият е от 01 до 25 септември, като документи ще се приемат в университета, бюрата за прием и онлайн.
Класиранията ще бъдат оповестени на следните дати:  за подалите на I прием – на 16 юли; за подалите на II прием – на 03 септември; за подалите на III прием – на 01 октомври.
Записването на одобрените магистри е: от I прием – от 20 до 24 юли; от II прием – от 08 до 11 септември; от III прием – от 05 до 09 октомври.
За академичната 2020-2021 г. Великотърновският университет ще предложи общо 177 образователни програми (специалности) в ОКС „магистър”, които се предлагат в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.
От тях 76 образователни програми (специалности) се предлагат за кандидати от други професионални направления; 94 образователни програми (специалности) са за същото професионално направление и 7 образователни програми (специалности) – за професионални бакалаври, като всички образователни програми са разпределени в 8 факултета, както и във Филиала на ВТУ в гр. Враца. Продължителността им е от два до четири семестъра. Обучението включва аудиторни и тренингови курсове (стажове и практически занятия) съобразно спецификите на избраното професионално направление.
В съответствие със стратегията на МОН и най-вече с нуждите на пазара на труда от всичките 119 магистърски програми 35 попадат в приоритетната област на висше образование 1. Педагогически науки.
За настоящия прием Великотърновският университет насочи специално фокуса на вниманието си върху опцията за подаване на онлайн документи, като завърши специално създадената за целта собствена електронна платформа. Това съвпадна и с кризисната обстановка, породена от пандемията от Covid 19. Електронното кандидатстване създава удобство и сигурност на кандидат-магистрите.
Няколко са акцентите в настоящата кампания на магистърските програми за учебната 2020-2021 г. Добрият прием от изминалата година позволи да получим 135 места държавна поръчка за магистърски програми в редовна форма на обучение, които са разпределени в 8 професионални направления. Най-големият относителен дял се пада на професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по… и 4.6. Информатика и компютърни науки – съответно по 30 места за всяко от тях.
Социалната ангажираност на ВТУ наложи таксите за платено обучение в ОКС „магистър“ (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение) да бъдат актуализирани, но минимално – с едва 6-8%. Това е изключително важно за регионалния профил, в който се намираме, и е съобразено с икономическите отражения на световната пандемия.
Новите магистърски програми за учебната 2020/2021 г. са разпределени в 6 факултета, като покриват актуални и търсени желания от нашите кандидат-магистри.
За факултет „Математика и информатика” са общо 4, като всички са в направление 1.3. Педагогика на обучението по… Това са магистърските програми:
Технологии за обучение по математика и информатика – редовна и задочна форма на обучение, 2 семестъра, за кандидати с учителска правоспособност в същото професионално направление;
Математика, информатика и информационни технологии – редовна и задочна форма на обучение, 3 семестъра, за кандидати в същото професионално направление и 4 семестъра за кандидати в други професионални направления;
Математика – редовна и задочна форма, 3 семестъра, за студенти в други професионални направления.
Информатика и информационни технологии редовна и задочна форма, 3 семестъра, за студенти в други професионални направления.
Историческият факултет обявява прием в 2 нови магистърски програми от професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по… и 4.4 Науки за Земята.
Магистърската програма Гражданско образование се предлага в задочна форма на обучение, със срок от 3 семестъра и е насочена към всички, които искат да придобият педагогическа квалификация, свързана с преподаването на учебния предмет гражданско образованиев средните училища, който от следващата 2020-2021 учебна година става задължителен.
Интердисциплинарната магистърска програма География, геополитика и обществено развитие се предлага в редовна и задочна форма на обучение, като за кандидати от същото и определени други професиони направления срокът за обучение е 2 семестъра, а за кандидати от други професионални направления срокът на обучение е 3 семестъра.
В Педагогическия факултет нова е магистърската програма Приобщаващо образование. Специална педагогика – в редовна, задочна и дистанционна форма, със срок на обучение от 2 семестъра, която ще дава професионална квалификация „специален педагог, ресурсен учител“. За нея могат да кандидатстват всички с учителска правоспособност, завършили направление 1.3. Педагогика на обучението по….
Новата магистърска програма в Стопански факултет е Туризъм. Събитиен туризъм. Тя ще се предлага в задочна форма на обучение, с продължителност 2 семестъра и е за кандидати от същото професионално направление.
Във Философски факултет нова е магистърската програма Политология. Международни отношения, която освен в редовна и задочна форма, от тази година ще се предлага и в дистанционна форма на обучение. Срокът на обучение за кандидати от същото и определени други професионални направления е 2 семестъра. 3 семестъра е срокът за обучение на кандидати от други професионални направления. Същата магистърска програма ще бъде предложена и за кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ в чужбина (за 3 години), като ще бъде с двугодишен курс на обучение. В програмата Политология. Международни отношения е предвидено да има възможност за преподаване на английски и руски език.
За да отговори на повишения интерес на потребителите, факултет „Изобразително изкуство” предлага новата си образователна програма Педагогика на обучението по изобразително изкуство, която ще се осъществява в редовна форма на обучение и е със срок от 3 семестъра за кандидати от други професионални направления.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *