За пореден път обсъждаха реформата на районните съдилища

Председателят на Окръжен съд – Велико Търново, Теодорина Димитрова взе участие в третото публично обсъждане на моделите за реформа на съдебната карта на ниво районни съдилища. То се проведе посредством видеоконференция с участието на Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, Силвия Цанова – ръководител на проекта от страна на изпълнителя „Глобъл Адвайзърс“ и Бойка Бойнузова от работния екип.

Представителите на проектния екип представиха разработените три модела за реформа на районните съдилища. Първият модел предвижда трансформиране на даден районен съд с установена ниска натовареност и липса на кадрова обезпеченост в териториално отделение към друг районен съд. Второто предложение е свързано с обединяване на две или повече районни съдилища в рамките на даден окръжен район. Предлага се и комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистратите и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен регион на база на определени стандарти за численост.

Съдия Димитрова отбеляза, че разработването на новата съдебна карта и организацията на районните съдилища не следва да бъде самоцел. „Тук трябва да следваме един глобален подход и да се вземе предвид обществения интерес, за да не се окаже отрицателно влияние върху достъпа до правосъдие на гражданите“, посочи тя.

По време на обсъждането бяха коментирани възможностите за реформа на Районен съд – Велико Търново и Районен съд – Елена и силните и слабите страни при прилагането на всеки един от трите модела. Според съдия Димитрова най-удачно в случая би било приложението на Mодел 3, при който се осигурява възможност за мобилност на магистратите, или в краен случай на първия модел, който предвижда Районен съд – Елена да се преструктурира като териториално отделение към Районен съд – Велико Търново. Тя подчерта, че в Елена работят съдебно-изпълнителна служба, съдия по вписванията, бюро „Съдимост“. Щатната численост на Районен съд – Велико Търново е 19 съдии, при налична специализация на граждански и наказателни съдии, а в Районен съд – Елена работят двама съдии. Към 2019 година по общи показатели Районен съд – Елена е с обща натовареност 27 броя дела за разглеждане на месец на един съдия, а Районен съд – Велико Търново – с 26 броя дела, което е под средното за страната – 46,38.

В дискусията се включиха 60 участници от района на Апелативен съд – Велико Търново. Становища по реформата на съдебната карта изразиха Янко Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново, Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново, Пейо Приходков – председател на Районен съд – Елена. Въпроси поставиха представители на Районен съд – Левски, Районен съд – Павликени, и Районен съд – Червен бряг, нотариуси, адвокати и други. Към проектния екип бяха зададени над 100 въпроса, свързани със законодателните изменения на подсъдността; ефекта от реорганизацията на прокуратурите и връзката на съдилищата, които работят с тях;  централизираното разпределение на заповедните производства; мобилността на магистратите и съдебните служители, и други.

Целта на обсъждането бе да се очертае най-подходящия модел за всеки съд, включително съдилища, за които не се налагат промени. Очаква се, посредством публичните обсъждания, да се усъвършенства моделът, който ще бъде предложен на ВСС. Такива предстои да се проведат и за Апелативен район  – Варна и Апелативен район – Бургас.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!