Община Павликени планира бюджет в размер 30 545 219 лв. за 2021 г.

 

Планираният бюджет на Община Павликени за 2021 г. е в размер на 30 545 219 лв. Данните за финансовия план бяха представени по време на обществено обсъждане.

Проектът на „Бюджет 2021” е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2021 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи.

„Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2021 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Плана за интегрирано развитие на Община Павликени“, каза в словото си кметът инж. Емануил Манолов. „Считам, че проектът на „Бюджет 2021” е реално изпълними и с обединените усилия на общинския съвет, администрацията и гражданите на общината успешно ще реализираме планираните цели“, допълни още градоначалникът.

Новите моменти в бюджета за 2021 г. са свързани с предоставянето на средства от Държавния бюджет по два нови стандарта.

Родителите вече няма да заплащат разходите за храна на децата от подготвителните предучилищни групи – 5 и 6 годишните деца, а те ще са за сметка на разходния стандарт.

81 потребители на социалната услуга „Асистентска грижа“ ще получат подкрепа с лични асистенти. Разчетът на стандарта е един асистент да обслужва средно трима потребители при 8-часов работен ден.

Предвидени са средства за разкриване на нова дейност – „Приюти за безстопанствени животни“. Очакванията са в края на 2021 г. общинският приют да влезе в експлоатация. Предвидените средства са за ІV-то тримесечие на годината и обезпечават първоначални разходи за заплати и осигурителни вноски на персонала и издръжка на дейността.

Помощите за погребения на самотноживеещи и изоставени хора се увеличават от 200 на 300лв.

Увеличават се субсидиите от собствени приходи за финансиране на спортните клубове. През 2021 г. средствата са в размер на 178 000 лв.

Запазват се общинските програми „Ин витро“, Местни и Граждански инициативи.

И през настоящата година са предвидени 10 000 лева за подпомагане на семействата за новородени деца. Предстои приемането на нови правила за разпределянето на средствата.

Запазват се размерите на всички местни данъци и такси, включително на такса за битови отпадъци, на нивото от 2020 г.

Община Павликени завърши 2020 г. със значителен преходен остатък в размер на 7 313 575 лв. Част от него са получените с ПМС 736 893 лв. от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС за „Подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпена станция с. Росица до с. Вишовград“ и 3 495 000 лв. за ремонт на водопроводната мрежа в с. Росица, ремонт на общински път Бяла черква – Росица и ремонт на улици в Павликени и Бяла черква.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2021 г. са 17 058 288 лв., увеличение с 2 366 026 лв. спрямо миналата година. С близо един милион лева се увеличават средствата за образование, а с над 600 000 лева – тези за социални дейности.  Субсидията за зимно поддържане е увеличена с 12 600 лв. и капиталовите разходи с 99 700 лв.

В бюджета за 2021 г. е предвидено дофинансиране на разходите за работните заплати и осигурителните вноски на кметовете на кметства и кметските наместници с 19 000 лв.

При съставянето на разходната част за кметствата и кметските наместничества е спазено изискването за осигуряване на минимум 30 % от постъпилите приходи от продажбата на общински нефинансови активи и разпореждането с друго общинско имущество да се предоставят за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура и за изпълнение на дейностите от местно значение във всяко населено място.

Капиталовата програма за 2021 г. е в размер на 16 974 004 лв.  И през следващата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програми на Европейските фондове и друго външно финансиране.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!