Община Елена с бюджет от 16 339 009 лева и без просрочени задължения

Община Елена е една от първите в областта с приет бюджет за 2021 година. Парите, които ще харчи общината са в размер на 16 339 009 лв., с 2 511 278 лв. повече от предходната 2020. На сесията на местния парламент трима общински съветници гласуваха „против“, но останалите десет подкрепиха окончателния проект на бюджета, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности до 2023 г.
Новата бюджетна година общината започва „на чисто“, без лев просрочени задължения от трудната за цялото общество 2020-та.
Тази година общините в България ще разполагат с най-големия финансов ресурс, осигурен от държавния бюджет през последните 12 години. За община Елена общото увеличение на трансферите за държавни и местни дейности е 1 672 300 лв. или близо 19 %.
„Бюджет 2021 на община Елена се подготви и ще се изпълнява в условията на предизвиканата от пандемията здравна и икономическа криза. Най-важната цел, която си поставяме, е да запазим финансовата стабилност и в същото време да продължим да предоставяме качествени услуги за гражданите. Въпреки предизвикателствата, продължават усилията ни за постигане на по-добра обвързаност между финансирането на провежданите политики, постигнатите резултати и ефекта за обществото, водещ до повишаване на качеството на живот в града и селата на общината.
Трябва да се има предвид, че местните отговорности нарастват, ангажиментите и задълженията на кметовете се увеличават нормативно и следва да се изпълняват, за да има добри резултати“, подчерта кметът инж. Дилян Млъзев в предложението си на сесията за приемането на бюджета.
През тази година община Елена ще разчита на 9 212 105 лв. приходи за делегираните от държавата дейности и 7 126 904 лв. приходи за местни дейности. От общината подходиха реалистично при планирането на собствените приходи. Те са определени на база на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие, отчитайки влиянието на настоящата пандемична обстановка. Общото увеличение на данъчните приходи е под 8% в сравнение с миналата година и те са в размер на 684 000 лв. Предлаганият проект е изпълним, като се има предвид, че приходите от данъци през 2020 г. са с изпълнение 114% над плануваните, въпреки трудната за гражданите година и благодарение усилията на данъчната администрация.
Неданъчните приходи за 2021 г. обаче са занижени. Планът е за 1 192 254 лв. Тук се разчита предимно на приходи от продажба на дървесина и от извършваните услуги от горскостопански дейности, но пандемичната обстановка вече втора година свива пазара. Увеличение в тазгодишния бюджет има на приходите от технически услуги на база изпълнението през 2020 г., явно поради раздвижения пазар на недвижими имоти. Въпреки очакванията за спад на тези общински приходи след преминаване на голяма част от услугите към системата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изминалата година доказа, че гражданите имат потребност от предлаганите от общината технически услуги.
Разходната част на бюджета и разпределението на средствата по функции и дейности са съобразени с определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности и реалните потребности при спазване на принципа на икономичност в местните дейности. Нов момент в тазгодишния бюджет е идеята общината да приеме и изпълнява социална програма за подпомагане на млади хора от общината, обучаващи се за здравни специалисти. Тази помощ ще бъде с условие след завършване на образованието си да се завърнат в родния град за определен период, през който да практикуват професията си. Предвидените средства за Домашен социален патронаж са увеличени поради по-големия обем дейности заради извънредната обстановка. С бюджетни пари ще се покриват част от таксите на не повече от 15 потребители на услугите на хосписа в Елена, адресно регистрирани на територията на общината. Заделени са пари за почистване на речните корита като превенция срещу наводнения, за видеонаблюдение на населените места. Предвидени са средства за социално-битово и културно обслужване, както и средства за работно облекло на всички работещи в бюджетната сфера.
Пари от бюджета във вид на субсидии и стипендии ще има за читалищата, за спортни и туристически организации, за планинската спасителна служба към БЧК, за издаването на местния вестник, за събития от културния и спортно-туристическия календар, за книгоиздаване и закупуване на книги за Градската библиотека.
Предложената инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи е в размер на 5 207 554 лв. Тя е съобразена с предложенията на местната общност преди и по време на общественото обсъждане на бюджета. Основен приоритет при изработването на инвестиционната програма е завършване на всички започнати обекти от предходни години. Общината е с намерение отново да се възползва от възможността, която дава законодателя за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост. За тази цел са заделени 599 450 лв., а обектите с конкретни размери на финансиране са определени поименно и са съобразени с реалните потребности на населението и неотложната необходимост от извършване на тези ремонти.
Основният ефект, който търси община Елена с бюджет 2021, е провеждане на последователна и балансирана политика, която да е надеждна основа за бързо възстановяване и завръщане на пътя на икономическия растеж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!