1330 дела са постъпили в Административния съд в старата столица през 2020 г.

0

 

С едно по-малко са делта, постъпили в Административен съд – Велико Търново през 2020 година в сравнение с предходната година. Това, както и останалите акценти за дейността на съда през 2020 г., бяха отчетени от административния ръководител-председател Георги Чемширов на състоялото се на 19.03.2021 г. годишно събрание. При строго спазване на противоепидемичните мерки докладът бе уважен от присъствието на официални гости.

Господин Чемширов подчерта, че отчетният период, белязан от COVID-19 пандемията, подчини работата на съда на стремежа да бъдат запазени животът и здравето както на работещите в институцията, така и на външните клиенти. В тази връзка от страна на ръководството бяха предприети мерки за справяне със ситуацията. Въпреки трудностите беше осигурена непрекъснатост на работния процес и се полагаха усилия да не се нанесат несъразмерни вреди на страните по делата.

По същество беше докладвано, че новопостъпилите първоинстанционни дела в Административен съд – Велико Търново през 2020 г. наброяват 804, а касационните – 333. Разгледани са общо 1330 дела, от които са приключили 1067 дела. Най-голям брой дела са приключени в месечен срок от образуването им. Действителната натовареност на един съдия е била 12,79 дела месечно. 24,93% от постановените съдебни актове са обжалвани, като 72,79% от общия брой на върнатите от ВАС са потвърдени. Щатната численост на магистратите в Административен съд – Велико Търново е девет, като за постигане на разумна натовареност не бива броят им да пада под този праг, подчерта председателят. Към 31.12.2020 г. в съда работят 30 съдебни служители, като незаета остава щатната бройка за служител „връзки с обществеността“.

Във връзка със законодателни промени, за първи път 45 стажант-юристи са преминали обучението си в Административен съд – Велико Търново. Те са били разпределени между всички съдии и въпреки необичайната ситуация, в която е функционирал съдът, стажовете са приключили успешно.

Събранието приключи с думите на господин Чемширов, че независимо от превратностите на времето и непознатата ситуация, в която всички са принудени да живеят и работят,  похвала заслужават усилията, положени от магистратите и съдебните служители от Административен съд – Велико Търново.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *