Община Елена стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 година

Община Елена стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 година (ПИРО) за периода  2021-2027 година.
Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.
ПИРО се разработва за 7-годишен период на действие за цялата територия на община Елена, като в него могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране и със съседни общини.
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.
Структурата и съдържанието на плана обхващат:
• Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;
• Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
• Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
• Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини – приоритетни зони за въздействие;
• Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
• Мерки за ограничаване на изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
• Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на плана;
• Предварителна оценка, съгласно условията на чл.32 от Закона за регионалното развитие.
Основното изискване по отношение на ПИРО за периода 2021- 2027 г. е прилагането на интегриран подход за развитие, т.е подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.
Принципът на интегриран подход следва да бъде водещ при разработването на стратегическия документ и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка част от неговата структура.
Важно е да бъде стимулиран подходът „отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. Определянето на целите и приоритетите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират тези цели и приоритети, не трябва да бъдат единствено инициатива и ангажимент на общинската администрация, а следва да се планират с активното участие на гражданското общество. На гражданите се предоставят възможности да идeнтифициpaт пpoблeмитe в cpeдaтa oĸoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa peaлнaтa пpoмянa нa ситуацията.
За подготовката, изготвянето и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група със заповед на кмета на Община Елена, която ще е в помощ на консултантската фирма „ПРОВИДА“ ЕООД.
Процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на Община Елена, с цел осигуряване на публичност и прозрачност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!