Съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са приключили 1685 дела през 2020 година

0

Окръжен съд – Велико Търново проведе годишното си отчетно събрание в онлайн формат. Данните от отчетния доклад бяха представени от административния ръководител – председател на ВТОС г-жа Теодорина Димитрова. Официални гости бяха съдия Янко Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново; съдия Георги Чемширов – административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново; административният  ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново Христо Христов; административните ръководители на районните съдилище от съдебния окръг и Даниела Минева – председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Велико Търново.

В резюмето си съдия Димитрова подчерта, че през тази година съдиите са били изправени пред редица трудности, предизвикани от  световната пандемия от COVID 19. Тя благодари на всички за всеотдайността, с която са работили през изминалата година въпреки предизвикателствата.

2285  дела са стояли за разглеждане в Окръжен съд – Велико Търново през отчетната 2020 година. От тях 1712 граждански и 573 наказателни дела. В сравнение с предходната 2019 година, през 2020 година е налице намаление на общия брой дела за разглеждане с 57 броя, което се дължи на обявеното в страната извънредно положение.  Новопостъпилите дела през 2020 година са били 1753 броя, а 523 броя са били висящи към началото на годината (постъпили в предходен период). От общия брой дела, Окръжен съд – Велико Търново е разглеждал 990 броя като първа инстанция, а останалите – като въззивна.

От стоялите за разглеждане 2285 дела, през 2020 година са приключени 1685, или около 74%.

Средната действителна натовареност на съдия през годината е била 12,55 дела на месец, като се е повишила съвсем леко спрямо 2019 г., когато тя е била 11,31 дела на месец.

По отношение на наказателните дела, през 2020 година в Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция са разглеждани 71 броя наказателни дела от общ характер (НОХД) и 264 частни наказателни дела (ЧНД). Стоялите за разглеждане наказателни дела са с 5 повече спрямо преходната година, а броят на разглежданите частни наказателни дела се е увеличил с 25 броя.

От разглежданите през 2020 година НОХД, по видове престъпления, 8 са били по глава II от специалната част на НК – „Престъпления срещу личността“, от които 4 броя по чл. 115-116 от НК („Убийство“) и 4 броя по чл. 123 от НК („Причиняване на смърт по непредпазливост поради немарливо изпълнение на дейност или занятие, представляващи източник на повишена опасност“). Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 7 броя, всичките по чл. 199 от НК – грабеж. 16 броя са били тези за стопански престъпления. 5 броя са били делата за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, като всички те са били за извършени престъпления по чл. 255 – чл. 257 НК (различни данъчни престъпления). Разгледани са 10 дела за престъпления против действието на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, като едно от тях е било за престъпление по чл. 302 от НК (квалифициран състав на подкуп) и едно за престъпление по чл. 304 от НК (подкуп на длъжностно лице).

Най-голям брой дела – 25 бр. от разглежданите са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези по чл. по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК – за производство, пренасяне, изготвяне, търговия и други на наркотични вещества (общо 14 броя).  Броят на този тип дела е намалял драстично  спрямо предходната година, когато са разглеждани 92  дела по този състав.  За престъпления по чл. 343 ал. 1 б. в и чл. 343 ал. 3 б. б и ал. 4  от НК (за причиняване на смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия) са разглеждани общо 9 дела. Само по едно дело за престъпление по чл. 330, ал. 2 и 3 от НК /палеж/ са заседавали великотърновските магистрати.

За разлика от предходните години през 2020 година образуваните НОХД за престъпления по чл. 249 НК са 13 броя новопостъпили, в повече от предходните две години като за 2019 г. са разгледани – 4 бр.  новообразувани и 2 останали от 2018г. Докато за 2018г. имаме 12 бр. новообразувани. Наблюдава се увеличаване броя на образуваните НОХД по глава единадесета „Общоопасни престъпления“ от НК и най-вече тези против транспорта и съобщенията, както и тези „Престъпления против стопанството“. В сравнение с предходните години се забелязва тенденция на запазване броя на разглежданите на частни дела за разпит пред съдия, като през 2018 г. броя им е 21, през 2019г. – 14, а през 2020г. – 16.

През 2020 година в Окръжен съд – Велико Търново са разглеждани 26 броя дела по чл. 64-65 от НПК (мерки за неотклонение), 6 броя по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и 69 броя по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). През 2019 година броят им е бил съответно – 17 броя дела по мерки за неотклонение, 17 броя по ЗЕЕЗА и 90 броя по ЗСРС. В това отношение най-драстична разлика се наблюдава при делата по ЗСРС, които са намалели с 21.  По отношение на делата по ЗСРС, от разгледаните 69 броя искания за прилагане на СРС през годината, разрешения са дадени по 68 от исканията, а по едно е постановен отказ.

92% от всички стояли за разглеждане наказателни дела през годината са приключени в инструктивния тримесечен срок, като този висок процент се запазва от преходните години. Резултатите от въззивната и касационната проверка сочат, че през годината са били потвърдени 56,87% от постановените от Окръжен съд съдебни актове по наказателни дела, 21,57% са били изменени и 19,61% са били изцяло отменени.

През 2020 година са били внесени в съда 62 броя прокурорски актове, от които 45 броя са били обвинителни актове и 17 броя споразумения по чл. 382 от НПК. Постановени са общо 49 присъди и одобрени споразумения, с които са съдени общо 59 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на  48 лица. 41 са осъдени на „лишаване от свобода“ до 3 години, на „лишаване от свобода“ над три години до 10 години са осъдени 2 лица, а 2 лица са осъдени на лишаване от свобода над 10 години. На доживотен затвор е осъдено едно лице. На други наказания са осъдени 4 лица. Няма осъдени лица на доживотен затвор без право на замяна.

През годината Окръжен съд – Велико Търново е постановила две  изцяло оправдателни присъди по първоинстанционни наказателни дела, с които са оправдани 2 лица.  

През 2020 година няма образувани дисциплинарни проверки срещу съдии и няма налагани наказания.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *