Националното сдружение на председателите на Общински съвети с активна национална и международна дейност

„През периода на пандемия бяха гласувани три промени в Закона за местно самоуправление и местна администрация. Промените бяха в няколко насоки. По решение на общинския съвет заседанията вече могат да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване“, сподели председателят на НАПОС и председател на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов.
Той уточни, че с въвеждането на дистанционна форма се гарантира възможността колективният орган на местно самоуправление да работи, въпреки наложени мерки за ограничаване на движението и събирането на много хора на едно място по време на пандемия.
„Направени бяха и промени, свързани със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Третата промяна е по отношение на гласуване на бюджета на общината, възнаграждeнията на кметове, председатели, съветници. Тук изрично в ЗМСМА се създава текст, от който да е видно, че за общински съветник, включително и председател на общински съвет не е налице частен интерес при приемането на бюджета на общината и на възнагражденията на кметовете, на председателите на общински съвети и на общинските съветници.
Съществуват и неясноти и противоречия кой е органът, който трябва да утвърди образеца на декларации по чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от ЗПКОНПИ от общинските съветници и кметове, тъй като те нямат орган по избора или назначаването им. Сега това противоречие е избегнато“, информира Спирдонов.
През 2020 г. след Учредителното събрание за мандат 2019 – 2023 г. на НАПОС Управителният съвет е провел 4 заседания, от които едно онлайн. Всичките заседания бяха съвместно с Контролния съвет на НАПОС. Спазена е традицията заседанията да се провеждат в различни общини с цел популяризиране на Асоциацията и повишаване авторитета на председателите.
От ръководството на НАПОС споделиха, че активно са работили за обхващане на Председателите на Общински съвети за членство в сдружението. Успешни били инициираните от Венцислав Спирдонов срещи на ръководството на организацията с председателите на Общински съвети от районите за планиране.
През отчетния период е проведен обучителен семинар за ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление с участието на 112 председатели на общински съвети и общински съветници от 66 общини в страната. Обсъдени са статутът и правомощията на органите на местната власт и основни сфери на компетентност. Дебатирани са проблематиката, свързана с общинската собственост като нормативна база, стратегията и програмите за управление на собствеността, видовете сделки с общинска собственост, принудителното отчуждаване, стопанската дейност на общината. Дискутирани са още правомощията на общинските съвети по Закона за устройство на територията.
По инициатива на НАПОС главният експерт в отдел „Правно – нормативна дейност“ на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ Олга Александрова и старши експерт Иво Димитров са запознали членовете на организацията с основните правила и отговорности на общинските съвети за защита на личните данни.
Провеждани са обсъждания по темите „Общинският съвет – орган на местното самоуправление“ и „Компетентност, правомощия и решения на общинските съветници“, „Социалните услуги в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!