Общински съвет – Павликени прие декларация за запазване на Районния съд в града

0

Общински съвет – Павликени изрази с декларация несъгласието си с предлаганата съдебна реформа от Висшия съдебен съвет, относно реформата на съдебната карта и закриването на Районен съд – Павликени.

Предлаганият от Висшия съдебен съвет модел за оптимизация на съдебната карта предвижда закриването на Районен съд – Павликени и трансформирането му в Териториално отделение на РС-Велико Търново. В него е заложена и мащабна подмяна в подсъдността, която превръша окръжните вместо районните съдилища в основен първоинстанционен съд. Подобна промяна ще доведе до по-бавно разглеждане на делата и своевременно ще затрудни достъпа до съда на гражданите от общините Павликении Сухиндол, тъй като голяма част от делата в защита на техните права ще се разглеждат на първа инстанция в Окръжен съд – Велико Търново.

Общинските съветници при ОбС-Павликени категорично се противопоставиха на предвидените съдебни реформи. Те изразиха становище, че Районен съд – Павликени следва да запази статута си, като самостоятелен районен съд на съдебната карта на Република България.

В дългите години на своята работа Районен съд – Павликени се е доказал като един качествено работещ съд с компетентни магистрати и съдебни служители. Закриването му ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата – правораздаването, което на практика означава да се защитават правата и законните интереси на гражданите. В тази връзка от изключително значение за всеки един гражданин и организация е да има осигурен бърз и лесен достъп до правосъдие, и то не формално прокламиран в нормативните документи и труден за реализиране на практика, а ефективен и облекчаващ ги.

Местният парламент призовава да се вземе предвид демографската структура на населението, ограничения транспорт до областния град, икономическата активност на населението преди вземането на решение за закриване на РС. Географското разстояние и неподходящата транспортна схема до областния гради Сухиндол, тъй като голяма част от делата в защита на техните права ще се разглеждат на първа инстанция в Окръжен съд – Велико Търново.

Общинските съветници при ОбС-Павликени категорично се противопоставиха на предвидените съдебни реформи. Те изразиха становище, че Районен съд – Павликени следва да запази статута си, като самостоятелен районен съд на съдебната карта на Република България.

В дългите години на своята работа Районен съд – Павликени се е доказал като един качествено работещ съд с компетентни магистрати и съдебни служители. Закриването му ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата – правораздаването, което на практика означава да се защитават правата и законните интереси на гражданите. В тази връзка от изключително значение за всеки един гражданин и организация е да има осигурен бърз и лесен достъп до правосъдие, и то не формално прокламиран в нормативните документи и труден за реализиране на практика, а ефективен и облекчаващ ги.

Местният парламент призовава да се вземе предвид демографската структура на населението, ограничения транспорт до областния град, икономическата активност на населението преди вземането на решение за закриване на РС. Географското разстояние и неподходящата транспортна схема до областния град

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ

 

ОТНОСНО: Изразяване на несъгласие с предлаганата съдебна реформа от Висшия съдебен съвет, относно реформата на съдебната карта с така наречения модел № 4 и закриване на Районен съд – Павликени.

Ние, общинските съветници от община град Павликени, водени от обществените интереси на жителите на община Павликени и принципите заложени в Европейската харта за местно самоуправление, Европейска конвенция за защита на правата на човека, Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за съдебната система,  като считаме, че всеки жител на Община Павликени има равен и неограничен достъп до правосъдие, изразяваме следното становище във връзка с предлаганата съдебна реформа от Висшия съдебен съвет, относно реформата на съдебната карта с така наречения модел № 4 и закриване на Районен съд – Павликени:

–       Общинските съветници при Общински съвет – Павликени изразяваме становище, че Районен съд – Павликени следва да запази статута си, като самостоятелен районен съд на съдебната карта на Република България.

–     Закриването на Районен съд – Павликени няма да доведе до по-добро управление на съдебната система, а напротив, ще я затрудни и ще лиши голяма част от местното население до основно човешко право, а именно правото на  правосъдие.

–              Следва да се вземе предвид демографската структура на населението, ограничения транспорт до областния град, икономическата активност на населението.

–              При подобен тип реформи обществото е изключително чувствително и следва да се вземат предвид съществени критерии, които ще гарантират равния достъп до правосъдие, а не да се ограничава това основно човешко право.

–              Географското разстояние и неподходящата транспортна схема  до областния град, също допълнително биха ограничили равния достъп на жителите от община Павликени до правосъдие.

–              Прилагането на заложените мерки в така наречения модел № 4 и закриването на Районен съд – Павликени, ще доведе до допълнителни  негативни икономически последици за района, като доведе до допълнителни ненужни финансови разходи за местното население.

–              В дългите години на своята работа Районен съд – Павликени се е доказал, като един качествено работещ съд с компетентни магистрати и съдебни служители. Закриването му ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата – правораздаването, което на практика означава да се защитават правата и законните интереси на гражданите. В тази връзка от изключително значение за всеки един гражданин и организация е да има осигурен бърз и лесен достъп до правосъдие, и то не формално прокламиран в нормативните документи и труден за реализиране на практика, а ефективен и облекчаващ ги.

С оглед гореизложеното, Общински съвет – Павликени, умолява, уважаемите членове на Висшия съдебен съвет, да се вслушат в аргументите на общинските съветници и местното население, за запазване на Районен съд – Павликени, като самостоятелен районен съд, спрямо настоящият съдебен район.

Ние общинските съветници при Общински съвет – Павликени, категорично се противопоставяме на предвидените съдебни реформи от Висшия съдебен съвет, относно реформата на съдебната карта с така наречения модел № 4 и закриването на Районен съд – Павликени.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *