От 1 октомври НАП променя идентификационните номера по ЗДДС на определени физически лица

0

От 1 октомври 2022 г. Националната агенция за приходите служебно ще промени идентификационния номер за целите на ДДС на физическите лица, за които до тази дата той е бил идентичен с единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ) с „BG“ отпред. Това се отнася за граждани, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с ЕИК, различен от ЕГН или ЛНЧ и не са регистрирани като еднолични търговци. Промяната обхваща 165 лица, които попадат в териториалния обхват на ТД на НАП Велико Търново.  33-ма от тях са от Великотърновска област, като 1/3 работят в сферата на земеделието и животновъдството.

За тези лица, считано от 1 октомври 2022 г., идентификационният номер за целите на ДДС е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който се поставя знакът „BG“. Промените са в резултат от измененията на Правилника за прилагане на Закона за ДДС и се правят с цел защита на личните данни на физическите лица (в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни). Приходната агенция вече информира лицата, за които се отнася промяната, като им изпрати електронни писма с разяснения по темата.

Промените засягат както лицата, чийто номера се изменят, така и всички техни доставчици и клиенти. Справка за актуалния идентификационен номер по ЗДДС на контрагенти може да се направи в Портала за електронни услуги на НАП, в групата „Публични регистри и списъци“, услуга: „Предоставяне на справка за лица, регистрирани по ЗДДС и лица получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС“. При подаване на декларации и отчетни регистри по ЗДДС е желателно да се следят съобщенията, които генерират информационните системи на НАП и при съобщение за допусната грешка, своевременно да се предприемат действия за нейното отстраняване.

При възникнали въпроси  клиентите може да се обръщат към Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, или да отправят питане в офис на ТД на НАП Велико Търново.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *