Две дела за убийство, едно за отвличане и четири за блудство е гледал през миналата година Окръжен съд – Велико Търново

0

На 23 март 2023 г. се проведе годишното отчетно събрание на Великотърновския окръжен съд. Докладът бе изнесен от административния ръководител – председател на ВТОС  Теодорина Димитрова пред гостите на събранието, сред които съдия Янко Янев, председател на Апелативен съд – Велико Търново, председателят на Административен съд – Велико Търново, съдия Йорданка Матева, и зам.-окръжният прокурор Цани Попов, както и председателите на районните съдилища в съдебен окръг Велико Търново и съдиите от Окръжен съд.

Според данните от изнесения доклад, през отчетната 2022 година в Окръжен съд – Велико Търново са стояли за разглеждане 2271 дела, от които 1594 граждански и 677 наказателни дела. По този показател се отчита известно намаление на общия брой дела спрямо предходната 2021 г. (общо 65 броя или 2.78% намаление), като се дължи на продължаващата тенденция за намалено постъпление на новообразуваните граждански и търговски дела.

Новопостъпилите дела през годината са били 1655 броя, а 606 броя са били висящи към началото на годината (постъпили в предходен период). От общия брой дела, Окръжен съд – Велико Търново е разглеждал 1115 броя като първа инстанция, а останалите – като въззивна.

От стоялите за разглеждане 2271 дела, през 2022 година са били приключени 1673 от тях, или 74%, като този процент е идентичен и в предходните две години.

Средната действителна натовареност на съдия през годината е била от 17,20 дела на месец спрямо общия брой дела за разглеждане, а спрямо общия брой свършени дела – 12,67 дела на месец. По този показател е налице тенденция на значително нарастване спрямо изминалите две години, като действителната натовареност спрямо общия брой дела за разглеждане през 2021г. е била 15,27 дела на месец, а през 2020 г. – 12,55% дела на месец. Тази тенденция се дължи на ежегодно освобождаващите се щатове за съдия и липсата на успешно приключил конкурс за заемането на тези щатове за период от повече от пет години – едва през есента на 2022 г. бяха назначени петима нови съдии след успешно приключили конкурси.

През 2022 г. в съда са стояли за разглеждане 655 първоинстанционни граждански и търговски дела, от които 394 са новообразувани. Постъплението на този тип дела се е увеличило с 39 дела спрямо предходната година. Значително намаление се отчита обаче в постъплението на търговски дела, като през 2022 г. са стояли за разглеждане 261 такива дела, а през 2020 г – 397 броя.

По отношение на наказателните дела, през 2022 година в Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция са стояли за разглеждане 64 броя наказателни дела от общ характер (НОХД), 2 броя административно-наказателни дела (АНД) и 394 частни наказателни дела (ЧНД). Броят на наказателните дела от общ характер е намалял с 9 броя спрямо 2021 и 2020 г. Това се дължи на по-малкия брой останали за разглеждане от предходен период дела, както и на по-малкия брой новообразувани през 2022 г. спрямо предходните две години.

От разглежданите през 2022 година НОХД по видове престъпления 10 са били по глава II от специалната част на НК – „Престъпления срещу личността“, от които 2 броя по чл. 115-116 от НК („Убийство“), 4 броя по чл. 123 от НК („Причиняване на смърт по непредпазливост поради немарливо изпълнение на дейност или занятие, представляващи източник на повишена опасност“), 1 брой по чл. 142 от НК („Отвличане“), 4 броя по чл. 149 ал. 5 от НК („Блудство“). Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 7 броя от които 6 броя – за грабежи, 12 броя са били тези за стопански престъпления, а 7 броя са били делата за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система. Най-голям брой дела – 24 бр. от разглежданите са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези по чл.342-342 от НК – за причиняване на телесни повреди или смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия. (общо 11 броя).

Най-сериозно изменение спрямо предходните години бележи броят на делата за престъпления по чл. 354а от НК – производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества, като през 2022 г. те са били 9 броя или почти наполовина по-малко спрямо предходните две години, когато са били съответно 17 и 14.

През 2022 година в Окръжен съд – Велико Търново са разглеждани 21 броя дела по чл. 64-65 от НПК (мерки за неотклонение), 9 броя по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и 92 броя по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). През 2021 година броят им е бил съответно – 19 броя дела по мерки за неотклонение, 5 броя по ЗЕЕЗА и 67 броя по ЗСРС.

Общо 91% от всички стояли за разглеждане наказателни дела през годината са били решени в инструктивния тримесечен срок. Налице е сравнителна устойчивост в този показател, с разлика от един-два пункта за тригодишния период на отчитане.

През 2022 година са били внесени в съда 44 броя прокурорски актове, от които 39 броя са били обвинителни актове и 5 броя споразумения по чл. 382 от НПК. Произнесени са 22 броя присъди, с които са осъдени общо 41 лица.

През 2022 година Окръжен съд – Велико Търново не е постановил нито една оправдателна присъда по първоинстанционни наказателни дела. През 2021 г. оправдателните присъди са били три, а през 2020 г – два броя.

Заключението на г-жа Димитрова от направения анализ е, че съдиите от Великотърновския съдебен район през 2022 година са работили при натовареност около средната за страната, при по-голяма срочност, свършили са повече дела, спрямо разгледаните и са показали професионализъм и устойчивост на стреса и натиска на общественото мнение. Изрази увереност, че през следващата година ще се отчетат още по-добри резултати и ще се постигне още по-бързо правораздаване, предвид разрешения проблем с незаетите щатни бройки и ще се работи по-качествено и по-спокойно.

Съдия Янев поздрави съдиите от Окръжен съд – Велико Търново с резултатите, постигнати в условията на тежка кадрова необезпеченост и също изрази надежда, че те ще се подобрят значително след като този проблем намери своето разрешение в края на миналата година. Прокурор Цани Попов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура  Велико Търново отбеляза, че нарасналият брой свършени наказателни дела през отчетния период при условията на необезпеченост показва един висок професионализъм от страна на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново. Той добави, че отсъствието на оправдателни присъди и факта, че само три обвинителни акта са били върнати на Прокуратурата за изправяне на нередности показва едно много добро стиковане в работата на двата органа на съдебната власт. Висока оценка за своята работа получиха съдиите и от съдия Йорданка Матева – председател на Административен съд – Велико Търново.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *