С амбициозна инвестиционна програма за над 10 млн. лева Община Елена решава ВиК проблеми в региона

0

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Община Елена предприема сериозни постъпки за реализиране на инфраструктурни проекти във ВиК сектора, като част от обособената територия обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД.
На 27 март 2024 г. стартира изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Константин и с. Майско, община Елена“, финансирана по  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони, съобщи инж. Димитринка Иванова – директор на дирекция „УТОС“ в община Елена
С реализацията на проекта се цели да се ограничат загубите при вътрешно разпределителната водопроводна мрежа на селата с намаляване броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби след приключване на проекта, да се подменят остарелите етернитови и стоманени тръби, като се подобри надеждността на водоснабдяването и качеството на питейната вода, доставяна до консуматорите.
За с. Константин се предвижда изпълнението на ново изграждане и реконструкция на водоснабдителна мрежа с дължина 4065 м, 223 броя сградни водоснабдителни отклонения (СBO). Изпълнението на главните водопроводни клонове, които минават успоредно на главен път II-53 от републиканската пътна мрежа ще става без засягане на асфалтовото покритие на пътя. Всички СВО, които се падат от север ще се изпълняват по безизкопен способ. Няма да се налага спиране, отбиване или пренасочване на движението на МПС по републиканския път II-53.
За с. Майско ще се изпълни реконструкция на водопроводна мрежа в рамките на регулацията на селото с дължина 2928 м и 155 броя СВО. Стойността на проекта е 3 371 220, 22 лв. с ДДС. Очакваният срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до края на 2024 г.
Поради прогресиращо намаляване на водните ресурси в последните години на съществуващите водоизточници, осигуряващи вода за питейно-битови цели на с. Майско и отчасти на с. Вълчовци, налагащо въвеждане на ограничения във водоползването, като в определени периоди водата се спира от 12-16 часа на денонощие, след проучване на различни варианти за осигуряване на допълнителни водни количества във водоснабдителната система на селото, се прие това да стане от съществуващия каптаж с чешма, находящ се източно от село Треновци. Още пред 2022 г. община Елена инициира изготвяне на техническа документация за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, община Елена, област Велико Търново“ – общински обект от първостепенно значение.
Село Майско се водоснабдява от съществуващи каптажи, отстоящи на около 18 км от населеното място. Довеждащият водопровод минава през пресечна местност. Водопроводът е изграден със стоманени тръби. По трасето има изградени съоръжения – въздушници и изпускатели. Основният проблем е дебитът на съществуващите каптажи. През лятото техният дебит намалява до около 0,5-1 л/с, което е недостатъчно за задоволяване нуждите на населеното място.
Решението, което е намерено за допълнително водоснабдяване на с. Майско, е от водоизточник в близост до с. Треновци. Предвижда се изграждането на събирателна шахта при съществуващия каптаж, като тръбата на съществуващата чешма ще се заусти директно в новопроектираната шахта. След събирателната шахта се предвижда изграждане на гравитачен довеждащ водопровод с дължина 171,30 м до новопроектирана водоснабдителна помпена станция. В площадката на ПС се предвижда изграждането на две водомерни шахти, тласкател, буферен резервоар, хранителен водопровод и др.
Обектът е сложен с много предварителни дейности, технически и устройствени процедури, които са почти финализирани. Предвижда се настоящата година да се възложи и стартира изпълнението на строителни работи.
Поради лошото експлоатационно състояние на вътрешната водопроводна мрежа на цялото село Мийковци, непрекъснатите аварии, които оставят живущите и гостите без питейна вода за дни, лошо качество на доставяната вода след честите аварии – негодна за пиене, община Елена се реконструира вътрешно-разпределителната мрежа с обща дължина 3.5 km (селото е разпръснато), включително съпътстващи съоръжения, изграждане на CBO за всички застроени и незастроени имоти – приблизително 65 броя, разваляне и възстановяване на уличните и тротоарните настилки и бордюри в рамките на траншейния изкоп.
Обектът е включен за финансиране като приоритетен обект на община Елена и е с обща стойност 2 880 000 лв. с ДДС и прогнозен срок за изпълнение до края на 2025 г.
Също като приоритетен обект за община Елена под № 314 в Приложение № 3 към чл. 107, ап. 13 от ЗДРБ за 2024 г. е включен основен ремонт на ул. „Иван Момчилов“ в гр. Елена с подземна инфраструктура– реконструкция на водопровод, реконструкция на пътната и тротоарна настилки на улицата, цялостна подмяна на бордюрите и тротоарите. Общата стойност е 2 042 959 лв. с ДДС, с очаквана продължителност до края на 2025 г.
Във връзка с ремонт на Път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км 34+400 до км 46+290, община Елена предвижда реконструкция на водопроводна мрежа на улица „Разпоповци“ – гр. Елена.
Съществуващото водоснабдяване на територията в обхвата на проекта е гравитачно. Съществуващата водопроводна мрежа е строена през 50-те и 60-те години на миналия век. В лошо експлоатационно състояние, изключително амортизирана, изградена предимно от етернитови и стоманени тръби, които често аварират и същевременно не отговарят на минималните изисквания за улични водопроводи.
Част от водопроводите минават под тротоари и през частни имоти. Липсват пожарни хидранти, както и спирателни кранове, по главните клонове и по част от второстепенните клонове, като по този начин населеното място не е обезпечено с пожарогасене съгласно нормативните изисквания.
Изградените сградни водопроводни отклонения са от стоманени/поцинковани тръби без изграден тротоарен спирателен кран, както и на определени места диаметрите са недостатъчни. Част от CBO минават и през съседни частни имоти. Водоснабдителната мрежа е разклонена.
За оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението, е необходимо водопроводната мрежа да се превърне в добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона. Загубите на вода да намалеят до минимум и същата ще се подава с изискваното качество и напор.
Предвижда се да се извърши ремонт и рехабилитация на цялата вътрешна водопроводна мрежа, като компрометираните етернитови и стоманени тръби се подменят с полиетиленови, райониране на разпределителната мрежа в селото – монтиране на необходимия брой спирателни кранове по възлови кръстовища, монтиране на достатъчен брой пожарни хидранти, предвиждане на изискваното от нормите противопожарно водоснабдяване, подмяна на CBO до водомерните шахти, като се предвиди тротоарен спирателен кран на същите.
В обхвата на проекта попадат 3 201.70 m водопроводна мрежа. Подадено е заявление за финансиране на приоритетен обект към Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДРБ за 2024 г. на обща стойност 2 338 800.00 лв. с ДДС, като обектът следва да бъде изпълнен в най-кратки срокове.
Изготвя се инвестиционен проект за „Изграждане на довеждащ водопровод и реконструкция на водопроводна мрежа за гр. Елена, т. нар. Група „Усои“, включваща водоснабдяването за ул. „Усои“, ул. „Новачкини“ и ул. „Пърчевци“,
Възложени са прединвестиционни проучвания за водоснабдителната система на с. Балуци
За водопроводната мрежа на ул. „Чукани“ в гр. Елена се извършва актуализация на техническия проект, с цел получаване на информация за актуалната стойност на инвестиционното намерение.
Предстои възлагане на проектиране за още няколко обекта: реконструкция на Бадевски довеждащ водопровод; реконструкция на водопроводна мрежа – с. Средни колиби – с Раювци.
По данни на ВиК „Йовковци“ към юли 2021 година общата дължина на водопроводната мрежа на община Елена е 298 км, а общият брой на водоснабдените населени места е 54.
Поради голямата територия и многото населени места водопреносната мрежа в общината е дълга. Поради планинския релеф има участъци от водопроводното трасе, които преминават през труднодостъпни терени. Това много често при настъпване на аварии затруднява ремонтите, а рехабилитационните дейности и подмяната на остарелите водопроводи се оскъпяват.
Към днешна дата водопроводните мрежи в населените места в общината са с изтекъл амортизационен и експлоатационен срок. Това не е случайно, тъй като водоснабдителната мрежа на територията на общината, както и на основната част от общините от цялата страна е изграждана в началото и до средата на миналия 20 век. Състои се предимно от стоманени и азбесто-циментови тръби, които постепенно във времето корозират и се рушат. Това се вижда и при основната водопреносна система на общинския център Елена.
Структурата на водопреносната система не е в състояние да отговори изцяло на нуждите на населението, тъй като една част от големите села са на воден режим през лятото, на режим са и някои от така наречените улици – присъединените махали към град Елена. Проблеми с питейната вода имат и част от по-малките села, които в повечето случаи разчитат основно на собствените си водоизточници. Необходимо е да се извършат проучвания за улавяне на нови водни количества и да се направи актуализация на изготвените досега проекти за водохващания – приоритети, които ще придобиват все по-голяма актуалност в бъдещите действия на община Елена.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *