свишов

С ново оборудване по проект се сдоби Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“  

  По проектBG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана...