три дървета

РИОСВ подкрепи предложението за обявяване на три вековни дървета в Горна Оряховица за защитени

Предложение за обявяване на защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие – три полски ясенa (Fraxinus angustifolia)...