февруари 28, 2024

РИОСВ за смрадта в града: Източникът е оборска тор от Присово и Дебелец

0

Публикуваме официалният отговор на РИОСВ до адв. Николай Илчев относно адската смрад, която е обхванала Велико Търново вече втори ден.
УВАЖАЕМИ Г-Н ИЛЧЕВ,

Във връзка с поставените от Вас въпроси Ви информираме следното:

Въпрос: Установено ли е на какво се дължи замърсяването на въздуха в гр.Велико Търново, което се забелязва от 22.04 и към настоящия момент – 8.30 часа на 23.04.2019г.?

На 22 април, след получени сигнали за неприятна миризма в град Велико Търново, експерти извършиха обход на градa и околностите му. Установи се, че миризмата която се усеща е на оборски тор. За резултатите от проверката е публикувано съобщение в 20 часа на 22.04.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-В.Търново.

Въпрос: Установен ли е източника на замърсяването?

Установи се, че в землищата на Присово и Дебелец се извършва наторяване на земеделски земи с птича тор, в резултат на което се усеща неприятна миризма. Поради силния вятър и динамичните въздушни течения миризмата на тор достига до град Велико Търново.
Компетентен орган да извършва контрол относно наторяване на земеделски земи с оборски тор е Областта дирекция по безопасност на храните.
Съгласно Регламент (ЕО) №1069/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г., оборският тор е категоризиран като страничен животински продукт – материал от категория 2 и съгласно чл. 13 на същия регламент, той трябва да бъде прилаган без преработка върху почвата.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.6 т.3 и чл.13 т. 8 от Закона за почвите компетентен орган, осъществяващ контрол върху внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията (ЗЗР), е Министерство на земеделието и храните (сег. МЗХГ) и неговите структури – БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните), съответно ОДБХ (Областна дирекция по безопасност на храните).

Въпрос: По какъв начин и в какви часове е извършено измерване на параметрите на атмосферния въздух в гр.Велико Търново за периода?
Въпрос: През нощта на 22/23.04.2019г. правени ли са измервания за качеството на въздуха? В кои части на гр.Велико Търново са правени измервания и по какъв начин?
Въпрос: Установени ли са химически компоненти и вещества, които са замърсили въздуха в посочения период?

Дейността наторяване с оборска тор не е производствена дейност, не попада в обхвата на НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и няма регламентирани норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата.
Във връзка с гореизложеното, не може да бъде извършено измерване на атмосферния въздух, тъй като няма регламентирани параметри и норми при извършване на дейността наторяване с оборска тор на земеделски земи.

РИОСВ-Велико Търново
гр. Велико Търново 5002
ул. „Никола Габровски“ № 68
тел: 062/62 03 58
факс: 062/ 62 37 84
www.riosvt.org

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *